Home  >  Government   >   Leadership
Leadership

Leadership

Updated: 2018-02-01

The following is an introduction of the leadership of the CPC Hainan Provincial Committee and the Hainan Provincial People's Government. The first part is the leaders of the CPC Hainan Provincial Committee, and the second part, government.

The CPC Hainan Provincial Committee 

The leaders of the CPC Hainan Provincial Committee include Secretary of the CPC Hainan Provincial Committee Liu Cigui and deputy secretaries Shen Xiaoming and Li Jun, and members of the Standing Committee of the CPC Hainan Provincial Committee Mao Chaofeng, Wang Ruilian, Zhang Qi, Hu Guanghui, Lan Foan, Xiao Yingzi, Xiao Jie, Yan Chaojun, Zhang Yunsheng and Chen Shoumin.

1516603019325023134.jpg

 Liu Cigui

 Secretary of the CPC Hainan Provincial Committee

 Chairman of the Standing Committee of the Hainan Provincial People's Congress

 My resume

 Shen Xiaoming 1_副本.jpg

 Deputy secretary of the CPC Hainan Provincial Committee

 Governor of Hainan provincial government

 My resume

 1516603019347057769.jpgLi Jun

 Deputy secretary of the CPC Hainan Provincial Committee

 President of the Party School of the CPC Hainan Provincial Committee


1516603019377002179.jpg Mao Chaofeng

 Member of the Standing Committee of the CPC Hainan Provincial Committee

 Vice governor of Hainan provincial government


 1516603019398028090.jpgWang Ruilian

 Member of the Standing Committee of the CPC Hainan Provincial Committee

 Head of the Organization Department of the CPC Hainan Provincial Committee 

 Secretary of the Education Committee of the CPC Hainan Provincial Committee

 1516603019391002207.jpgZhang Qi

 Member of the Standing Committee of the CPC Hainan Provincial Committee

 Secretary of the CPC Haikou Municipal Committee

  

1516603019416048149.jpg Hu Guanghui

 Member of the Standing Committee of the CPC Hainan Provincial Committee

 Secretary-general of the CPC Hainan Provincial Committee

 

1516603019410051226.jpg Lan Foan

 Member of the Standing Committee of the CPC Hainan Provincial Committee

 Secretary of Hainan Provincial Discipline Inspection Commission

 Head of Hainan Provincial Supervisory Committee

1516603019421054721.jpg Xiao Yingzi

 Member of the Standing Committee of the CPC Hainan Provincial Committee

 Head of the Publicity Department of the CPC Hainan Provincial Committee


1516603019432033882.jpg Xiao Jie

 Member of the Standing Committee of the CPC Hainan Provincial Committee

 Secretary of the Political and Legal Affairs Committee of the CPC Hainan Provincial Committee


 1516603039975000592.jpgYan Chaojun

 Member of the Standing Committee of the CPC Hainan Provincial Committee

 Secretary of the CPC Sanya Municipal Committee


 1516603040028045573.jpgZhang Yunsheng 

 Member of the Standing Committee of the CPC Hainan Provincial Committee

 Head of the United Front Work Department of the CPC Hainan Provincial Committee


 

 Chen Shoumin

 Member of the Standing Committee of the CPC Hainan Provincial Committee

Commander of the Hainan Provincial Military Region

1 2 >