Home  >  Government   >   Leadership
Leadership

Leadership

The following is an introduction of the leadership of the CPC Hainan Provincial Committee and the Hainan Provincial People's Government. The first part is the leaders of the CPC Hainan Provincial Committee, and the second part, government.

The leaders of the CPC Hainan Provincial Committee include Secretary of the CPC Hainan Provincial Committee Liu Cigui and deputy secretaries Shen Xiaoming and Li Jun, and members of the Standing Committee of the CPC Hainan Provincial Committee Mao Chaofeng, Wang Ruilian, Zhang Qi, Hu Guanghui, Lan Foan, Xiao Yingzi, Xiao Jie, Yan Chaojun, Zhang Yunsheng and Chen Shoumin. Secretary and deputy secretary

Liu Cigui

- Secretary of the CPC Hainan Provincial Committee
- Chairman of the Standing Committee of the Hainan Provincial People's Congress

My resume

Shen Xiaoming

- Deputy secretary of the CPC Hainan Provincial Committee
- Governor of Hainan provincial government

My resume

Li Jun

- Deputy secretary of the CPC Hainan Provincial Committee
- President of the Party School of the CPC Hainan Provincial Committee

Members of the Standing Committee

Mao Chaofeng

- Member of the Standing Committee of the CPC Hainan Provincial Committee
- Vice governor of Hainan provincial government

Zhang Qi

- Member of the Standing Committee of the CPC Hainan Provincial Committee
- Secretary of the CPC Haikou municipal committee

Hu Guanghui

- Member of the Standing Committee of the CPC Hainan Provincial Committee
- Secretary-general of the CPC Hainan Provincial Committee

Lan Fo'an

- Member of the Standing Committee of the CPC Hainan Provincial Committee
- Secretary of Hainan Provincial Discipline Inspection Commission
- Head of Hainan Provincial Supervisory Committee

Tong Daochi

- Member of the Standing Committee of the CPC Hainan Provincial Committee
- Secretary of CPC Sanya municipal committee

Xiao Yingzi

- Member of the Standing Committee of the CPC Hainan Provincial Committee
- Head of the Publicity Department of the CPC Hainan Provincial Committee

Xiao Jie

- Member of the Standing Committee of the CPC Hainan Provincial Committee
- Secretary of the Political and Legal Affairs Committee of the CPC Hainan Provincial Committee

Chen Shoumin

- Member of the Standing Committee of the CPC Hainan Provincial Committee
- Commander of the Hainan Provincial Military Region

Liu Xingtai

- Member of the Standing Committee of the CPC Hainan Provincial Committee
- Secretary of the Political and Legal Affairs Committee of the CPC Hainan Provincial Committee

Peng Jinhui

- Member of the Standing Committee of the CPC Hainan Provincial Committee
- Head of the Organization Department of the CPC Hainan Provincial Committee
- Vice governor of Hainan provincial government

The leaders of Hainan Provincial People's Government include Governor Shen Xiaoming, vice governors Mao Chaofeng, Wang Lu, Liu Pingzhi, Liu Xingtai, Peng Jinhui, Fan Huaping, Fu Caixiang and Shen Danyang, and Secretary-general of Hainan provincial government Ni Qiang. Governor

Shen Xiaoming

- Deputy secretary of the CPC Hainan Provincial Committee
- Governor of Hainan provincial government

My resume

Vice governors

Mao Chaofeng

- Vice governor of Hainan provincial government

Wang Lu

- Vice governor of Hainan provincial government

Liu Pingzhi

- Vice governor of Hainan provincial government

Fan Huaping

- Vice governor of Hainan provincial government

Fu Caixiang

- Vice governor of Hainan provincial government

Shen Danyang

- Vice governor of Hainan provincial government

Secretary-general

Ni Qiang

- Secretary-general of Hainan provincial government